BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Công trình: QUẢNG TRƯỜNG HÒA BÌNH MỸ LAI
Căn cứ để tính toán:

  • Áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

I. TỔNG CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG +XÂY DỰNG + THIẾT BỊ:

  • Chi phí giải phóng mặt bằng:

  • Chi phí xây dựng:

  • Chi phí thiết bị