1. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trên cơ sở QHCT Khu du lịch Mỹ Khê, hệ thống hạ tầng du lịch (giao thông) đã được đầu tư từ ngân sách nhà nước và bước đầu thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, các hoạt động du lịch ở Mỹ Khê vẫn chưa đạt được kỳ vọng của tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi khu vực phía đông Sông Kinh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng giao thông, khu vực phía tây sông Kinh đến nay vẫn chưa triển khai được các dự án thành phần theo định hướng của QHCT Khu du lịch Mỹ Khê. Thực trạng trên đã gây khó khăn trong việc triển khai và thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch ở Khu vực Mỹ Khê, ảnh hưởng đến hiệu quả của quy hoạch cũng như quá trình phát triển của du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Từ thực trạng nêu trên, đồ án Điều chỉnh mở rộng QHCT Khu du lịch Mỹ Khê đã được lập và phê duyệt nhằm khắc phục những bất cập của QHCT Khu du lịch Mỹ Khê, với mục đích mở rộng quỹ đất tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đầu tư các dự án phát triển du lịch tại khu vực Mỹ Khê.

Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quãng Ngãi, là một trong những điểm tham quan quan trọng trong hệ thống mạng lưới du lịch chung của Khu du lịch Mỹ Khê, nên cần được chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối tuyến du lịch và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

Một sự kiện không thể nào quên; vào ngày 16-3 năm 1968, 1 đại đội lính Mỹ đã đến đây và xả súng giết chết 504 người dân trong đó hầu hết là người già và trẻ em. Để tưởng nhớ 504 nạn nhân là dân thường trong sự kiện lịch sử vào tháng 3 năm 1968 tại làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Việc xây dựng Quãng trường hòa bình Mỹ Lai gắn kết với Khu chứng tích Sơn Mỹ là thực sự cần thiết nhằm tưởng nhớ đến những nạn nhân trong vụ thảm sát và quan trọng hơn là xây dựng biểu tượng yêu hòa bình với thông điệp phản đối chiến tranh “NO MORE WAR” đến toàn thể nhân loại.

Vị trí của dự án được chọn là khu vực kế cận khu chiến tích Sơn Mỹ, nhằm mục đích vừa thể hiện đầy đủ vai trò, chức năng của một Công viên tưởng niệm, vừa gắn kết với khu chiến tích cũ tạo thành một quần thể thống nhất, gắn liền với địa danh lịch sử nổi tiếng này. Đó là một trong những lý do quan trọng đển chọn vị trí khu công viên tưởng niệm, phát huy được thành tựu của hòa bình nhân loại vừa tôn tạo được giá trị lịch sử của khu chiến tích Sơn Mỹ.

2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:
 • Công trình được xây dựng để tưởng nhớ 504 nạn nhân là dân thường trong sự kiện lịch sử vào tháng 3 năm 1968 tại làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, và hướng tới mục tiêu giáo dục lịch sử, giáo dục lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình, kêu gọi hòa bình trên thế giới. Từ đó, làm cho thấm nhuần và phát huy triệt để giá trị: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai.
 • Công trình này sẽ trở thành một trong những biểu tượng không chỉ của Tỉnh Quảng Ngãi mà còn là dấu ấn mạnh mẽ của khu vực miền Trung nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung. Đồng thời dự án cũng còn có khát vọng là điểm đến cho thế giới “ Cầu nguyện hòa bình”. Đây cũng là thông điệp phản đối chiến tranh “ NO MORE WAR” .
 • Công trình này cũng tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt văn hóa cho người dân tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.
 • Đây là nơi giao lưu và trao đổi văn hóa với các nước trên thế giới thông qua việc tổ chức các sự kiện về hòa bình, các hội thảo quốc tế và trao đổi thông tin.
 • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của người dân trong khu vực, cải thiện, nâng cao đơi sống của người dân: người dân làm nông nghiệp chuyển đổi thành dịch vụ, có giá trị kinh tế cao hơn.
 • Công trình này cũng sẽ góp phần vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Công trình này được mong đợi sẽ trở thành một trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần vào việc phát triển kinh tế và văn hóa của Tỉnh này.
3. CÁC CĂN CỨ:
 1. Các cơ sở pháp lý:
  • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
  • Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.
  • Luật du lịch năm 2005;
  • Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;
  • Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
  • Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
  • Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch;
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định thi hành luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;
  • Căn cứ thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 08 năm 2010 của Bộ xây dựng về Quy định của từng loại hồ sơ quy hoạch đô thị.
  • Thông tư số 01/2013/TT- BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định quản lý chi quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
  • Căn cứ Quyết định 04/2008/QĐ – BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
  • Căn cứ Quyết định 03/2008/QĐ – BXD ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.
  • Quyết định số 2052/QĐ-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;
  • Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
  • Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030;
  • Quyết định số 1825/QĐ-UB ngày 25/6/2002 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch Mỹ Khê;
  • Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê – tỷ lệ 1/2.000;
  • Thông báo số 404/TB-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi về dự án công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai;
  • Căn cứ Văn bản số 16/HBML ngày 4 tháng 1 năm 2018 của Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai về việc thống nhất chỉnh sửa thiết kế quy hoạch công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ lai theo thông báo số 404/TB-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi.
 2. Nguồn tài liệu, số liệu:
  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2052/QĐ-TTg ngày 10/11/2010;
  • Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
  • Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Mỹ Khê được phê duyệt tại Quyết định số 1825/QĐ-UB ngày 25/6/2002 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
  • Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
  • Các quy hoạch khác liên quan;
  • Các số liệu điều tra khác liên quan.
 3. Cơ sở bản đồ:
  • Bản đồ địa hình khu vực lập Quy hoạch – Tỷ lệ 1/500;
  • Các bản đồ khác liên quan.