1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Chủ đầu tư dự án: Quỹ hòa bình Mỹ Lai.
 • Đơn vị tư vấn lập dự án: Viện Quy hoạch Xây dựng (TP. Hồ Chí Minh).
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.
 • Các công trình được xây dựng phải tuân thủ chặt chẽ quy hoạch được duyệt, được thẩm định và xét duyệt thiết kế kỹ thuật theo quy định hiện hành.
 • Dự kiến sau khi xây dựng hoàn chỉnh dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh – vường hoa, Chủ đầu tư sẽ cùng các cơ quan chức năng đưa vào quản lý và sử dựng theo quy định chung đối với công trình công cộng phục vụ phúc lợi xã hội.
2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 • Thời gian thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1 (12 tháng): Chuẩn bị đầu tư gồm quy hoạch, lập dự án, thiết kế kỹ thuật.
  • Giai đoạn 2 (36 tháng): Hoàn chình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu và bàn giao.
 • Tổng tiến độ thực hiện kéo dài khoàng 4 năm.
3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN:

Sơ đồ tổ chức bộ máy dự án:

 • 3.1 Chủ Đầu Tư:
  • Là cấp quyết định cao nhất, Quyết định phương án, nhiệm vụ, hình thức tổ chức.
  • Xem xét, quyết định các giải pháp tài chính, nguồn tài chính.
  • Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án.
  • Quyết toán vốn đầu tư.
 • 3.2 Ban Quản Lý Dự Án:
  • Quản lý nguồn vốn được giao, được huy động nọi nguồn vốn theo mục đích kinh doanh xây dựng. Việc huy động vốn được thực hiện bằng hợp đồng kinh tế phê duyệt của Chủ đầu tư.
  • Xem xét và trình cấp trên các hợp đồng.
  • Xem xét và trình cấp trên các giải pháp tài chính.
  • Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh, thống nhất quản lý xây dựng toàn bộ dự án phê duyệt.
  • Thống nhất quản lý tiến độ thực hiện dự án.
  • Thực hiện kinh doanh quản cáo và làm nghĩa vụ của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo thống kê, kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.